0:00/ 0:00

Zasady organizacji koncertów

Bazylika Mariacka prowadzi nie tylko działalność duszpasterską, ale jest też m.in. gospodarzem licznych koncertów o charakterze sakralnym.

Bazy­li­ka Mariac­ka może udo­stęp­nić w mia­rę moż­li­wo­ści prze­strzeń kon­cer­to­wą zespo­łom muzycz­nym, któ­re poprzez śpiew chcą odda­wać chwa­łę Bogu. Pre­fe­ro­wa­ne są kon­cer­ty wokal­ne a capel­la (bez towa­rzy­sze­nia instru­men­tów). Kon­cer­ty odby­wa­ją się po ostat­niej mszy świę­tej w danym dniu — oko­ło 19.30.

Bazy­li­ka nie zaj­mu­je się orga­ni­za­cją kon­cer­tów – udo­stęp­nia tyl­ko miej­sce na kon­cert i pró­bę przed kon­cer­tem. O zadba­nie o wszyst­kie spra­wy orga­ni­za­cyj­ne zobo­wią­za­ni są sami arty­ści (kon­takt z przed­sta­wi­cie­lem bazy­li­ki, przy­go­to­wa­nie pla­ka­tów lub ulo­tek, prze­jazd, noc­leg, wyży­wie­nie i inne).

Jakie formalności są wymagane przy organizacji koncertu?

Orga­ni­za­cja kon­cer­tu wią­że się z pod­pi­sa­niem umo­wy mię­dzy bazy­li­ką a arty­sta­mi. Umo­wa powin­na zostać pod­pi­sa­na naj­póź­niej 30 dni przed pla­no­wa­nym kon­cer­tem. Nale­ży w niej oświad­czyć posia­da­nie praw licen­cyj­nych do publicz­ne­go wyko­ny­wa­nia utwo­rów.

Ile kosztuje organizacja koncertu?

Bazy­li­ka Mariac­ka nie pobie­ra opłat za udo­stęp­nie­nie prze­strze­ni kon­cer­to­wej, arty­ści mogą jed­nak prze­ka­zać bazy­li­ce dobro­wol­ną ofia­rę.

Czy można odbyć próbę przed koncertem?

Zespół może odbyć pró­bę w wyzna­czo­nej sal­ce. Zasad­ni­czo nie ma moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia pró­by w koście­le, ale w szcze­gól­nych wypad­kach moż­na uzy­skać takie zezwo­le­nie.

Jak zgłosić chęć zorganizowania koncertu?

Zespo­ły, któ­re pra­gną zaśpie­wać w bazy­li­ce Mariac­kiej, pro­si­my o kon­takt: biuro@​mariacki.​com