0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert Zespołu 9-SIYŁ

Data

28 stycznia 2017

Koncert Zespołu 9-SIYŁ

W sobo­tę 28 stycz­nia o godzi­nie 18:00 w Bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert Zespo­łu 9 SIYŁ.

W reper­tu­arze będzie moż­na usły­szeć tra­dy­cyj­ne góral­skie kolę­dy i pasto­rał­ki.

9 SIYŁ to gru­pa dzie­wię­ciu mło­dych i uta­len­to­wa­nych przy­ja­ciół z Pod­ha­la (Bia­ły Duna­jec, Ciche, Koście­li­sko i Zako­pa­ne), któ­ra powsta­ła na potrze­by nagra­nia Pro­gra­mu „Ziar­no” z TVP1, a potem wspól­ne­go kolę­do­wa­nia w Para­fii św. Kata­rzy­ny w War­sza­wie. Mło­dzież od naj­młod­szych lat kul­ty­wu­je tra­dy­cje zapo­cząt­ko­wa­ne przez dziad­ków i rodzi­ców, któ­rzy są cenio­ny­mi muzy­ka­mi, śpie­wa­ka­mi a tak­że instruk­to­ra­mi zespo­łów regio­nal­nych (…)” za: 9siyl​.pl

Ser­decz­nie zapra­sza­my!