0:00/ 0:00
Wydarzenia

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le Mariac­kim. We wto­rek 7 stycz­nia o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w naszej bazy­li­ce pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP. Wcze­śniej, o 15.00 w koście­le św. Woj­cie­cha koron­ka przy trum­nie Zmar­łe­go. Nato­miast w śro­dę 8 stycz­nia o godz. 13.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w kon­ka­te­drze pw. Naro­dze­nia NMP w Żyw­cu i pogrzeb na tam­tej­szym cmen­ta­rzu. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie!