0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Zmarł ks. prałat Jan Pasierbek

Zmarł ks. prałat Jan Pasierbek

Zmarł ks. pra­łat dr Jan Pasier­bek (1937−2020), wie­lo­let­ni Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz dusz­pa­sterz praw­ni­ków, któ­ry 29 czerw­ca obcho­dził 60-lecie kapłań­stwa. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w koście­le Mariac­kim od 1971 roku.

W sobo­tę, 4 lip­ca o godz. 10.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, nato­miast w nie­dzie­lę, 5 lip­ca o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w para­fii Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Pie­trzy­ko­wi­cach koło Żyw­ca i pogrzeb na tam­tej­szym cmen­ta­rzu.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie!