0:00/ 0:00

Zwiedzanie bazyliki

Od 13 listo­pa­da 2017 roku do odwo­ła­nia nie ma cere­mo­nii otwar­cia ołta­rza Wita Stwo­sza o godzi­nie 11.50. Ołtarz pozo­sta­je otwar­ty. 

Roz­po­czął się kolej­ny etap kon­ser­wa­cji Ołta­rza Wiel­kie­go, któ­ry potrwa następ­ne dłu­gie mie­sią­ce.  

 

 

DNI POWSZEDNIE

11.30–18.00/​ codzien­nie

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

14.00–18.00

Kasy zamy­ka­ne są 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia.

CEGIEŁKI (WEJŚCIÓWKI)

Normalne/​ 10 zł
Senio­rzy 65+/ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzieci/​ 5 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest zwy­kle wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej.

Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wej­ścia. 

Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy.

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Miło nam poin­for­mo­wać, że bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie po raz szó­sty zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor.