0:00/ 0:00

Zwiedzanie bazyliki

Od 13 listo­pa­da 2017 roku do odwo­ła­nia nie ma cere­mo­nii otwar­cia ołta­rza Wita Stwo­sza o godzi­nie 11.50. Ołtarz pozo­sta­je otwar­ty. 

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go. Obec­ny wgląd w rzeź­by i pła­sko­rzeź­by jest sta­nem tym­cza­so­wym. Ołtarz jest czę­ścio­wo przy­sło­nię­ty, ale wyeks­po­no­wa­ne zosta­ły czte­ry głów­ne figu­ry oraz dwie kwa­te­ry bocz­ne. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie i cier­pli­wość. 

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30–18.00

NIEDZIELA
14.00–18.00

Punkt obsłu­gi zwie­dza­ją­cych zamy­ka­ny jest 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia.

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 10 zł
Senio­rzy 65+/ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzieci/​ 5 zł
Ofia­ry tak uzy­ska­ne prze­zna­cza­my na utrzy­ma­nie kościo­ła Mariac­kie­go i jego dzie­dzic­twa.

INFORMACJE DODATKOWE

Wcze­śniej­sze zgła­sza­nie wizy­ty nie jest wyma­ga­ne. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych (Plac Mariac­ki 7).

Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest zwy­kle wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej.

Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wej­ścia. 

Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy.

Regu­la­min tym­cza­so­wy

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Miło nam poin­for­mo­wać, że bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie po raz siód­my zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor.