0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czy­na­my dziś Adwent – czas przy­go­to­wa­nia na świę­to­wa­nie naro­dze­nia Syna Boże­go i ocze­ki­wa­nie na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­cu cza­sów. Szcze­gól­nym zna­kiem tego przy­go­to­wa­nia są Rora­ty – śpie­wa­na Msza św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią, któ­ra odpra­wia­na będzie przez cały tydzień o godz. 7.00. Pro­si­my o przy­no­sze­nie ze sobą świec. Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespo­łem Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza­my na nie­szpo­ry chóralne.

2. Od dziś moż­na się włą­czyć w II edy­cję 33-dnio­wych ogól­no­pol­skich reko­lek­cji pro­wa­dzą­cych do zawie­rze­nia się Panu Jezu­so­wi przez Mary­ję. Bliż­sze infor­ma­cje na pla­ka­tach, na stro­nie ODDA​NIE​33​.pl, oraz w cza­so­pi­śmie „Nie­dzie­la”, któ­re moż­na nabyć w zakrystii.

3. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła wspo­mi­nać będziemy:
— w ponie­dzia­łek – świę­to św. Andrze­ja, apostoła;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, kapłana;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Bar­ba­ry, dzie­wi­cy i męczennicy.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że pomi­mo pan­de­mii, trwa­ją pra­ce mon­ta­żo­we i złot­ni­cze przy orga­nach wiel­kich. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.