0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czy­na­my dziś Adwent – czas przy­go­to­wa­nia na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa, oraz na rado­sne świę­to­wa­nie Jego naro­dze­nia. Szcze­gól­nym zna­kiem tego przy­go­to­wa­nia są Rora­ty – śpie­wa­na Msza św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią, któ­ra odpra­wia­na będzie przez cały tydzień o godz. 7.00. Pro­si­my o przy­no­sze­nie ze sobą świec.

 2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to św. Andrze­ja, apostoła;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, kapłana;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Bar­ba­ry, dzie­wi­cy i męczennicy.

3. W kolej­ne sobo­ty Adwen­tu w naszej bazy­li­ce odby­wać się będą chó­ral­ne nie­szpo­ry adwen­to­we w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu Cap­pel­la Marialis.

4. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry zło­żo­ne w minio­nym czasie:
-na pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i złot­ni­cze nad empo­rą chó­ru orga­no­we­go – 7.212 zł;
‑na pomoc ubo­gim w związ­ku ze Świa­to­wym Dniem Ubo­gich – 2.568 zł;
‑na dzie­ło pomo­cy Kościo­ła na rzecz uchodź­ców – 1829 zł.