0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

 1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry jest okre­sem przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go, przez któ­ry wspo­mi­na­my pierw­sze przyj­ście Syna Boże­go do ludzi. Naszym adwen­to­wym przy­go­to­wa­niem będzie udział w rora­tach, na któ­re zapra­sza­my od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.
 2. Nasza para­fia orga­ni­zu­je adwen­to­we reko­lek­cje dla bez­dom­nych 14 do 16 grud­nia zakoń­czo­ne wie­cze­rzą wigi­lij­ną a tak­że w cią­gu roku wspie­ra mate­rial­nie oso­by, będą­ce w trud­nej sytu­acji. Do skrzy­nek z napi­sem: OFIARA NA WIGILIĘ DLA BEZDOMNYCH moż­na skła­dać swo­je ofia­ry wspie­ra­ją­ce ten cel.
 3. W dniu dzi­siej­szym przy­pa­da 4 rocz­ni­ca śmier­ci Ks. Infu­ła­ta Kazi­mie­rza Sude­ra dłu­go­let­nie­go peni­ten­cja­rza w naszej bazy­li­ce w wcze­śniej pro­bosz­cza w bazy­li­ce Ofia­ro­wa­nia NMP w Wado­wi­cach. Pole­ca­my oso­bę Śp. Ks. Infu­ła­ta Kazi­mie­rza wdzięcz­nej modli­tew­nej pamię­ci naszych para­fian i gości.
 4. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
 • w śro­dę – Świę­to Św. Andrze­ja, Apo­sto­ła. W koście­le Św. Andrze­ja przy ul. Grodz­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 17.00
 • w pią­tek – z racji pierw­sze­go piąt­ku mie­sią­ca grud­nia Msza Świę­ta o Naj­święt­szym Ser­cu Pana Jezu­sa, wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz lita­nia do Ser­ca Pana Jezu­sa o godz. 18.30.
 • w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, prezbitera
 • w nie­dzie­le (4. grud­nia) z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca grud­nia o godz. 8.00 Msza Świę­ta w inten­cji zmar­łych wypo­mi­na­nych w rocz­nych wypo­min­kach w naszej bazy­li­ce. Msze poprze­dzą o godz. 7.40 wypo­min­ki oraz modli­twy za zmarłych.
 • Rów­nież w przy­szłą niedzielę:
  - w bazy­li­ce OO. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie o godz. 12.00 Msza Świę­ta dzięk­czyn­na za beaty­fi­ka­cję O. Zbi­gnie­wa i O. Micha­ła pod prze­wod­nic­twem Kar­dy­na­ła Ange­lo Amato.
  - w koście­le św. Bar­ba­ry odpust – Suma o godz. 16.00
 1. Kalen­da­rze nowo­rocz­ne, świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież gru­py Pana­ma wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Zapra­sza­my do naby­cia. Zebra­ne środ­ki posłu­żą m. in. potrze­bu­ją­cym na Ukrainie.
 1. W sobo­tę 3 grud­nia 2016 roku o godz. 16.00, w koście­le Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie – Na Wzgó­rzach Krze­sła­wic­kich odbę­dzie się Adwen­to­wy Dzień Sku­pie­nia dla osób żyją­cych w nie­sa­kra­men­tal­nych związ­kach mał­żeń­skich. Ser­decz­nie zachę­ca­my zain­te­re­so­wa­nych do udziału!
 1. Rada Osie­dla Domów Stu­denc­kich Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej prze­pro­wa­dza dzi­siaj przy naszej bazy­li­ce zbiór­kę pie­nię­dzy na zakup pre­zen­tów oraz sprzę­tu spor­to­wo – reha­bi­li­ta­cyj­ne­go dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych dzie­ci z Kra­kow­skich Domów Dziec­ka oraz ośrod­ków szkol­no – wycho­waw­czych. Pro­si­my o wspar­cie akcji!