0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
• dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzyżowa;
• w śro­dę Wiel­ko­post­ną Litur­gię Sta­cji w Bazy­li­ce cele­bro­wał będzie o 18.30
bp. Jan Szkodoń;
• w czwar­tek obcho­dzi­my świę­to rzym­skiej Kate­dry św. Pio­tra, Apo­sto­ła. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Daj się poznać!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę  „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
• w pią­tek o godz. 17 w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach przed­sta­wi­cie­le naszej Para­fii wraz z Archi­pre­zbi­te­rem będą uczest­ni­czyć we mszy świę­tej trans­mi­to­wa­nej w TVP Kraków;
• w sobo­tę o 18.30 pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Jubi­le­usz 130-lecia dzia­łal­no­ści będzie w naszym koście­le świę­to­wać spo­łecz­ność Aka­de­mii Muzycz­nej w Krakowie.

2. Pra­cow­ni­cy para­fii oraz Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” piel­grzy­mu­ją po Zie­mi Świę­tej i pogłę­bia­ją zna­jo­mość Ewan­ge­lii. Rela­cję z tego ducho­we­go wyda­rze­nia moż­na śle­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej oraz para­fial­nych pro­fi­lach: Face­bo­ok i Twitter.

3. Para­fia Mariac­ka w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów archi­tek­tu­ry i uczel­ni arty­stycz­nych do udzia­łu w kon­kur­sie na pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Ado­ra­cja Dzie­ciąt­ka w szop­ce jest jed­nym z tych momen­tów, w któ­rych radość Boże­go Naro­dze­nia łączy całe rodzi­ny. Chcie­li­by­śmy, żeby mło­dzi arty­ści wnie­śli swo­je świe­że i nowo­cze­sne spoj­rze­nie na ten głę­bo­ko zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej motyw. Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wyno­si 2 tys. zło­tych. /​Szcze­gó­ły…/​

4. Orga­ni­za­to­rzy zeszło­ty­go­dnio­wej kon­fe­ren­cji o. Ada­ma Szu­sta­ka, a wśród nich Para­fia Mariac­ka, skła­da­ją podzię­ko­wa­nia uczest­ni­kom za zło­żo­ne dat­ki w wyso­ko­ści 3577 zł. Nato­miast kra­kow­ska para­fia Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski dzię­ku­je za wspar­cie w kwo­cie 10 tys.