0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzyżowa;
-we wto­rek – do wspól­nej modli­twy pięk­nem muzy­ki chó­ral­nej pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza­ją uczest­ni­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej pt. Obec­ność chó­ru w litur­gii. Jeden Kościół – wie­le tradycji;
-w czwar­tek – o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Bogu i Czło­wie­ku będzie mówił o. Janusz Pyda, domi­ni­ka­nin, teo­log, dusz­pa­sterz kra­kow­skiej Beczki;
‑w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

2. Miło nam poin­for­mo­wać, że z kościo­ła św. Mar­ka otrzy­ma­li­śmy reli­kwie bł. Micha­ła Gie­droy­cia, któ­re moż­na uczcić w kapli­cy św. Anto­nie­go przy wej­ściu głównym.

3. W cza­sie całe­go Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Zachę­ca­my też do zaku­pu nowo­ści mariac­kich: „Bajek mariac­kich” w adap­ta­cji Ewy Czacz­kow­skiej oraz książ­ki reko­lek­cyj­nej ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.