0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygodniu:
— dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
— w śro­dę – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. W koście­le przy ul. Refor­mac­kiej odpust o godz. 16.15.

2. W cza­sie całe­go Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bezdomnych.

3. INFORMACJA MINISTRA ZDROWIA

Sza­now­ni Państwo,

Więk­szość państw Euro­py, w tym nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, odno­to­wa­ło już przy­pad­ki zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Zapew­ne i my w Pol­sce doświad­czy­my pierw­sze­go przy­pad­ku zara­że­nia. Naj­waż­niej­szy w kon­tak­cie z każ­dym wiru­sem jest dostęp do infor­ma­cji, wie­dza, a tak­że spo­kój i zdro­wy roz­są­dek. Inne koro­na­wi­ru­sy od daw­na są w Pol­sce przy­czy­ną infek­cji dróg odde­cho­wych. Co nie­zwy­kle istot­ne, ok. 80 proc. infek­cji wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem z Chin prze­bie­ga w spo­sób łagod­ny. Obja­wy są iden­tycz­ne z obja­wa­mi gry­py. Rów­nież prze­bieg samej cho­ro­by jest bar­dzo podob­ny. I tak jak w przy­pad­ku zara­że­nia wiru­sem gry­py musi­my być ostroż­ni i pod­dać się lecze­niu by nie dopu­ścić do powi­kłań. Naj­waż­niej­sze więc byśmy dokład­nie wie­dzie­li jak się zacho­wać w przy­pad­ku kon­tak­tu z oso­bą zara­żo­ną lub gdy nas samych dotknie infek­cja. Przede wszyst­kim uni­kaj­my wszel­kie­go kon­tak­tu z oso­ba­mi kasz­lą­cy­mi i kicha­ją­cy­mi. Zacho­wuj­my wszel­kie zasa­dy higie­ny, na cze­le z sys­te­ma­tycz­nym myciem rąk.

Jeże­li nie byli­śmy za gra­ni­cą w rejo­nach wyso­kie­go ryzy­ka, a mamy obja­wy cho­ro­bo­we 38 ℃, kaszel lub dusz­no­ści udaj­my się do leka­rza pierw­sze­go kontaktu.
Jeże­li byli­śmy w cią­gu ostat­nich 14 dni w Pół­noc­nych Wło­szech lub Chi­nach i mamy gorącz­kę, czy­li mini­mum 38 ℃ i kaszel, powin­ni­śmy jak naj­szyb­ciej skon­tak­to­wać się z Sane­pi­dem i udać się do naj­bliż­sze­go szpi­tal­ne­go oddzia­łu cho­rób zakaź­nych, ale nie środ­ka­mi trans­por­tu publicznego.

Jeże­li nato­miast wró­ci­li­śmy w ostat­nich dniach z zagra­ni­cy, gdzie wystą­pi­ły zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem, ale nie mamy żad­nych obja­wów cho­ro­bo­wych, kon­tro­luj­my dwa razy dzien­nie tem­pe­ra­tu­rę cia­ła i ogra­nicz­my nasze kon­tak­ty towa­rzy­skie przez naj­bliż­sze 14 dni. W razie wąt­pli­wo­ści zadzwoń­my do naj­bliż­szej sta­cji Sane­pi­du lub na info­li­nię NFZ.

Listę oddzia­łów zakaź­nych oraz waż­ne nume­ry tele­fo­nów znaj­dą Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa Zdro­wia – mz​.gov​.pl
Infor­ma­cję moż­na tez uzy­skać na info­li­nii NFZ – 800 190 590.

Mini­ster Zdrowia
Prof. Łukasz Szumowski