0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

10-lecie wspólnoty Chrystus w Starym Mieście

10-lecie wspólnoty Chrystus w Starym Mieście

28 maja w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się Msza św. dzięk­czyn­na z oka­zji 10-lecia dzia­łal­no­ści wspól­no­ty mariac­kiej — Chry­stus w Sta­rym Mieście. 

Wspól­no­ta zosta­ła zało­żo­na w 2012 roku. Swo­je dzia­ła­nia opie­ra na orga­ni­za­cji Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – w każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca ze wspól­ną modli­twą, roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go, muzy­ką, a tak­że ciszą i chwi­lą sku­pie­nia. To wła­śnie Chry­stus Eucha­ry­stycz­ny stoi w cen­trum wspól­no­ty, któ­ra od lat budo­wa­na jest przez mło­dych ludzi pra­gną­cych pogłę­biać swo­ją wia­rę oraz dzie­lić się nią z inny­mi. Ado­ra­cje wspól­no­to­we są wyjąt­ko­we rów­nież z inne­go powo­du – wyj­ścia Gru­py Tere­no­wej, któ­ra w cza­sie modli­twy odby­wa­ją­cej się w koście­le wycho­dzi na Rynek Głów­ny, aby w zgieł­ku mia­sta i pędzie codzien­ne­go życia zapro­po­no­wać napo­tka­nym chwi­lę modli­twy i sku­pie­nia w obec­no­ści Pana Jezusa.

Naj­święt­szy Sakra­ment to moc życia. Tą tajem­ni­cą żyje od 10 lat wspól­no­ta naszej Para­fii Chry­stus w Sta­rym Mie­ście. Zrze­sza doro­słych, wie­lu absol­wen­tów uni­wer­sy­te­tów i kra­ko­wian. Owo­ce jej cha­ry­zma­tu to nie tyl­ko comie­sięcz­ne, czwart­ko­we wspól­no­to­we Msze i ado­ra­cje wie­czor­ne otwar­te dla prze­chod­niów — gości z Ryn­ku, ale to życie oso­bo­we, ducho­we i rodzin­ne. Ile już nowych mał­żeństw oraz dzie­ci naro­dzi­ła ta wspól­no­ta? Iluż ludzi spo­tka­ło pogłę­bie­nie na dro­dze medy­ta­cji przed Hostią kon­se­kro­wa­ną? Ilu to ludzi po for­ma­cji wspól­no­ty żyje już w Kra­ko­wie i daje temu mia­stu jakość chrze­ści­jań­skie­go sty­lu życia? Bogu niech będą dzię­ki za czy­nio­ną na tym mariac­kim ołta­rzu ado­ra­cję przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem, dewo­cję, ciszę, za reflek­sję ewan­ge­licz­ną w języ­ku pol­skim i angiel­skim, za śpie­wy wzno­szą­ce nasze dusze do nie­ba. Dzię­ku­ję za — to mam wra­że­nie — z całym Sta­rym, Kró­lew­skim, Sto­łecz­nym Mia­stem Kra­ko­wem! — mówił pod­czas Mszy św. ks. infu­łat Dariusz Raś.