0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

10. Niedziela Zwykła

10. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- we wto­rek –wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, królowej;
— w czwar­tek – Mszą świę­tą o godz. 18.30 i pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zakoń­czy­my Okta­wę Boże­go Ciała;
w pią­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a potem o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Z racji uro­czy­sto­ści w tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.

2. Orga­ni­za­to­rzy Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej – Wspól­no­ty II Śród­miej­skiej infor­mu­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w tego­rocz­nej piel­grzym­ce o poja­wie­niu się nowych zasad udzia­łu i wcze­śniej­szym niż zwy­kle roz­po­czę­ciu zapi­sów na piel­grzym­kę. Bliż­sze infor­ma­cje na tabli­cach ogłoszeń.

 3. Sto­wa­rzy­sze­nie Hospi­cyj­ne „Bądź­my razem” w przy­szłą nie­dzie­lę przy naszej bazy­li­ce będzie pro­wa­dzić kwe­stę na pomoc cięż­ko cho­rym dzieciom. 

4. Dzię­ku­je­my Bogu za wyga­sza­nie się pan­de­mii i w związ­ku z tym za zmniej­sza­ją­ce się ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce tak­że limi­tów obec­no­ści w kościo­łach. Do tych limi­tów nie wli­cza­ne są oso­by, któ­re już się zaszcze­pi­ły. Pomi­mo tych opty­mi­stycz­nych infor­ma­cji, pro­si­my jed­nak o dal­sze zacho­wy­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa, w tym nosze­nie mase­czek ochronnych.