0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

10. Niedziela Zwykła

10. Niedziela Zwykła

9 czerw­ca 2024

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie świę­te­go Bar­na­by; apostoła
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczen­ni­ka;
‑w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po mszy św. wieczornej.

2. W sobo­tę 15 czerw­ca w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Księ­dza Micha­ła Rapa­cza. Infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne dla wier­nych, któ­rzy pla­nu­ją uczest­nic­two w uro­czy­sto­ściach w gablocie.

3. Nasz mariac­ki zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza w naj­bliż­szą sobo­tę o 20.00 na kon­cert w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Zespo­ło­wi towa­rzy­szył będzie na orga­nach prof. Daniel Praj­zner. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na naszej stro­nie internetowej.

4. Wolon­ta­riu­sze Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go SALVATOR, pro­wa­dzo­ne­go przez Zgro­ma­dze­nie Księ­ży Sal­wa­to­ria­nów wraz z Księ­dzem Miro­sła­wem, któ­re­mu dzię­ku­je­my za wygło­szo­ne Sło­wo, kwe­stu­ją dzi­siaj na potrze­by misji, w kruch­cie bazy­li­ki pro­wa­dzą rów­nież skle­pik misyj­ny, do któ­re­go zapraszają.

Anioł Stróż, XVIII w., fot. J. Pajor