0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — o godz. 16.00 pol­scy bisku­pi odpra­wią uro­czy­stą Mszę św. w sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II na Bia­łych Morzach w Kra­ko­wie, w cza­sie któ­rej Sło­wo Boże wygło­si wie­lo­let­ni oso­bi­sty papie­ski sekre­tarz papie­ża — kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, metro­po­li­ta kra­kow­ski senior.
Archi­die­ce­zja Kra­kow­ska wraz z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go oraz Insty­tu­tem Dia­lo­gu Mię­dzy­kul­tu­ro­we­go św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie orga­ni­zu­je tak­że jubi­le­uszo­wy kon­cert. W gór­nym koście­le papie­skie­go sank­tu­arium na Bia­łych Morzach o godz. 19.00 wystą­pią muzy­cy Vien­na Mor­phing Orche­stra. Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta, Marek Jędra­szew­ski ser­decz­nie zapra­sza do udziału;
— pod­czas okta­wy Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną po Mszy św. o 18.30;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go; o godz. 16.30 modli­twa w 324. rocz­ni­cę śmier­ci kró­la Jana III Sobie­skie­go przy pła­sko­rzeź­bie autor­stwa Piu­sa Weloń­skie­go przed bazyliką;
— w czwar­tek — w dzień zakoń­cze­nia okta­wy Boże­go Cia­ła podą­ży­my w tym roku do czte­rech ołta­rzy znaj­du­ją­cych się wewnątrz bazy­li­ki poświę­co­nych Krzy­żo­wi św., MB Ostro­bram­skiej, św. Waw­rzyń­co­wi i św. Sta­ni­sła­wo­wi. Zacho­wu­jąc nor­my sani­tar­ne­go bez­pie­czeń­stwa będzie­my się modlić razem z zako­na­mi męski­mi i żeń­ski­mi z Para­fii, pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi, rada­mi i wspól­no­ta­mi Para­fii. Zapra­sza­my na wiel­kie świę­to Eucha­ry­stii naszych pra­cow­ni­ków i krakowian;
— w pią­tek — uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze św. w naszym koście­le od 6 do 8 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9, 10, 11 i 18.30. W tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
— w sobo­tę — wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.