0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- W ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczennika;
— W czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go, zakonnika.

2. Orga­ni­za­to­rzy Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej – Wspól­no­ty II Śród­miej­skiej infor­mu­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w tego­rocz­nej Piel­grzym­ce  o poja­wie­niu się nowych zasad udzia­łu i wcze­śniej­szym niż zwy­kle roz­po­czę­ciu zapi­sów na piel­grzym­kę. Bliż­sze infor­ma­cje na tabli­cach ogłoszeń.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 13.00 zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na kon­cert muzy­ki chóralnej. 

4. Dzi­siaj przy naszej bazy­li­ce Sto­wa­rzy­sze­nie Hospi­cyj­ne „Bądź­my razem” pro­wa­dzi kwe­stę na pomoc cięż­ko cho­rym dzieciom. 

 5. Z racji wyga­sza­nia się pan­de­mii Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski od przy­szłej nie­dzie­li 20 czerw­ca usu­wa obo­wią­zu­ją­cą dotąd dys­pen­sę od udzia­łu w nie­dziel­nych i świą­tecz­nych Mszach świę­tych. Powra­ca­my w ten spo­sób do obo­wiąz­ku udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Sta­raj­my się w spo­sób bez­piecz­ny i odpo­wie­dzial­ny powra­cać do tego naj­waż­niej­sze­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­re jest „źró­dłem i szczy­tem” naszej wiary.