0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

16 czerw­ca 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­te­go Bra­ta Alber­ta Chmie­low­skie­go, zakonnika;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­te­go Aloj­ze­go Gon­za­gi, zakon­ni­ka, zapra­sza­my na Msze Świę­te na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go o 9.00 Szko­ły Sióstr Pre­zen­tek i 11.00 Szko­ły z ul. Sław­kow­skiej, z tej racji nie będzie Mszy Świę­tej o 9.30;
‑w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy Św. wieczornej.

2. W sobo­tę 22 czerw­ca o godz. 20:00 zapra­sza­my na  kon­cert w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wyko­naw­ca­mi będą Krzysz­tof Micha­łek – orga­ny, Michał Piech­nik – orga­ny, Zyg­munt Kokosz­ka – orga­ny oraz Wik­to­ria Bisz­ty­ga — sopran. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, wstęp wolny.

3. Wolon­ta­riat Misyj­ny SALVATOR dzię­ku­je za zło­żo­ne ofia­ry, w zeszłą nie­dzie­lę uda­ło się zebrać 9 054 zł, ser­decz­ne Bóg zapłać.

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, koniec XVI w. /​ pocz. XVII w., fot. J. Pajor