0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

12. Niedziela Zwykła

12. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi. O godz. 20.00 odbę­dzie się Kon­cert Pamię­ci Jana Paw­ła II, w któ­rym 40 arty­stów z całe­go świa­ta zapre­zen­tu­je arcy­dzie­ła muzy­ki kla­sycz­nej i sakral­nej. Wyda­rze­nie pier­wot­nie mia­ło odbyć się w Lin­coln Cen­ter w Nowym Jor­ku, jed­nak ze wzglę­du na epi­de­mię zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne w wer­sji on-line i będzie dostęp­ne na www​.jp2con​cert​.com;
— w śro­dę — uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la;
— w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Powiedz tyl­ko sło­wo”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w pią­tek – o godz. 9.00 Msza św. na zakoń­cze­nie roku dla mło­dzie­ży uczęsz­cza­ją­cej do Szkół Sióstr Prezentek;
— w sobo­tę – pod­czas Mszy o godz. 11.00 kil­ko­ro dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się przy naszej para­fii do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. przy­stą­pi 1‑szy raz do sakra­men­tu Eucharystii.
O godz. 14.30 Spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go u Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Świę­te­go Jana. Nasz zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza zaś na Mszę Świę­tą o godzi­nie 18.30 oraz zaraz po jej zakoń­cze­niu, na kon­cert pro­mu­ją­cy pierw­szą pły­tę zespo­łu z pol­ską muzy­ką sakral­ną. Szcze­gó­ły na plakatach;
— w następ­ną nie­dzie­lę — o godz. 10.00 zapra­sza­my na Mszę św. za Księ­dza Pra­ła­ta Jana Pasierb­ka. Z oka­zji 60-lecia rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich będzie­my modlić się dla nie­go o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz opie­kę Maryi Wniebowziętej.