0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

12. Niedziela Zwykła

12. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, zakonnika;
- w czwar­tek – uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście – zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i ado­ra­cję do godz. 21.oo;
- w pią­tek – zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców i wycho­waw­ców zapra­sza­my na Mszę św. dzięk­czyn­ną o godz. 9.00 lub 10.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 9.30 i 10.30.

2. Dziś po Mszy świę­tej o godz. 13.00 zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na kon­cert muzy­ki chóralnej. 

3. Z racji wyga­sza­nie się pan­de­mii Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski od tej nie­dzie­li — 20 czerw­ca — odwo­łu­je obo­wią­zu­ją­cą dotąd dys­pen­sę od udzia­łu w nie­dziel­nych i świą­tecz­nych Mszach świę­tych w koście­le. Powra­ca­my w ten spo­sób do obo­wiąz­ku udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Sta­raj­my się w spo­sób bez­piecz­ny i odpo­wie­dzial­ny powra­cać do tego naj­waż­niej­sze­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­re jest „źró­dłem i szczy­tem” naszej wiary.

4. Sto­wa­rzy­sze­nie Hospi­cyj­ne „Bądź­my razem” skła­da wspól­no­cie Para­fii Mariac­kiej ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­rę 2280 zł, któ­ra wes­prze tro­skę o dzie­ci niepełnosprawne.