0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

12. Niedziela Zwykła

12. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek — Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza, bisku­pa i męczennika;
‑w sobo­tę — Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła — w tym dniu Msze św. w naszej bazy­li­ce o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18:30.
‑w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy św. wieczornej.

2. W śro­dę, 26 czerw­ca o godz. 19:30, zapra­sza­my na kon­cert nor­we­skie­go chó­ru Jeløy Church Youth Cho­ir. W pro­gra­mie utwo­ry sakral­ne w języ­ku łaciń­skim i angielskim.

3. W czwar­tek Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18:30 oraz na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21:00, w cza­sie któ­rej roz­wa­żać będzie­my kolej­ne przy­po­wie­ści Jezusa.

4. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje Mszy św. oraz nabyć dewo­cjo­na­lia mariackie.

Mistrz Zwiastowania z Jodłownik, Trzej Święci Janowie, pocz. XVI w.