0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· we wto­rek – świę­to św. Toma­sza, Apostoła;

· w śro­dę – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Metro­po­li­tal­nej na Wawelu;

· w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledóchowskiej;

3. W zakry­stii są już dostęp­ne nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.