0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza, bisku­pa i męczennika;
- we wto­rek – uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła;
- w sobo­tę – świę­to św. Toma­sza apostoła. 

2. Od jutra prze­cho­dzi­my na waka­cyj­ny czas odpra­wia­nia Mszy świę­tych w tygo­dniu. Msze św. będą od 6.00 do 11.00 – o peł­nych godzi­nach oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w ubie­głą nie­dzie­lę w bazy­li­ce Mariac­kiej Mszę św. pry­mi­cyj­ną odpra­wił ojciec Rafał Groń­ski OP. Neo­pre­zbi­ter — ojciec Rafał uczest­ni­czył przez lata w spo­tka­niach wspól­no­ty Sala na Górze i jego powo­ła­nie jest owo­cem ducho­wo­ści Sta­re­go Mia­sta w Kra­ko­wie. Od lip­ca roz­pocz­nie dusz­pa­ster­skie dzia­ła­nie u Bra­ci Domi­ni­ka­nów w Gdań­sku. Ojcu Rafa­ło­wi życzy­my bło­go­sła­wień­stwa Boże­go w dal­szej posłudze.

4. Dziś pra­gnie­my zło­żyć wiel­kie podzię­ko­wa­nia księ­dzu Mariu­szo­wi Buczew­skie­mu, któ­ry po sied­miu latach posłu­gi w bazy­li­ce Mariac­kiej, po waka­cjach podej­mie nowe obo­wiąz­ki. Dzię­ku­je­my szcze­gól­nie za spra­wo­wa­ne Msze świę­te, oraz jego posłu­gę sakra­men­tal­ną w kon­fe­sjo­na­le. Na dal­sze lata kapłań­skie­go życia życzy­my mu Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i zapew­nia­my, że będzie­my o nim pamię­tać w naszych modli­twach u stop Mat­ki Bożej Wniebowziętej.

5. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa od udzia­łu w nie­dziel­nych i świą­tecz­nych Mszach świę­tych w koście­le. Powra­ca­my w ten spo­sób do obo­wiąz­ku udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Sta­raj­my się w spo­sób bez­piecz­ny i odpo­wie­dzial­ny powra­cać do tego naj­waż­niej­sze­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­re jest „źró­dłem i szczy­tem” naszej wiary.

6. Zgod­nie z posta­no­wie­niem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, od dziś przez naj­bliż­szy tydzień będą zbie­ra­ne ofia­ry na pomoc rodzi­nom z Nowej Bia­łej, któ­re ucier­pia­ły w poża­rach, któ­re mia­ły miej­sce tydzień temu. Swój dar moż­na zło­żyć do skar­bon w bazylice.