0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

30 czerw­ca 2024 

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – świę­to Świę­te­go Toma­sza, apostoła;
-w czwar­tek – świę­to – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Metro­po­li­tar­nej w Kra­ko­wie;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dzie­wi­cy.

2. Od ponie­dział­ku roz­po­czy­na­my waka­cyj­ny porzą­dek mszy świę­tych. Msze świę­te w tygo­dniu od 6.00 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o 18.30, nie­dziel­ny porzą­dek mszy św. bez zmian.

3. Zapra­sza­my ser­decz­nie na waka­cyj­ne pre­zen­ta­cje orga­no­we, któ­re odby­wa­ją się w sobo­tę po mszy św. wie­czor­nej o godz. 19.15.

4. W naszej zakry­stii moż­na nabyć dewo­cjo­na­lia i książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat historii.

Wszyst­kim para­fia­nom piel­grzy­mom i gościom życzy­my dobre­go tygo­dnia oraz waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku. Szczęść Boże!!!

Mistrz Zwiastowania z Jodłownika, Trzej Święci Janowie, pocz. XVI w.