0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian.

2. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli
— w czwar­tek świę­to św. Bene­dyk­ta opa­ta, patro­na Europy
— w pią­tek wspo­mnie­nie św. Bru­no­na z Kwerfurtu
— w sobo­tę wspo­mnie­nie świę­tych pustel­ni­ków Andrze­ja, Świe­ra­dza i Benedykta.

3. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. Zapro­sze­nia dla Para­fian są do odbio­ru w zakry­stii. Pierw­szy kon­cert odbę­dzie się we wto­rek 16 lip­ca o godz. 20.00.

4. W zakry­stii są dostęp­ne publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.