0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. Ze smut­kiem zawia­da­mia­my, że 2 lip­ca odszedł do Domu Ojca w 84. roku życia i 60. roku kapłań­stwa ks. pra­łat dr Jan Pasier­bek. Był dłu­go­let­nim peni­ten­cja­rzem bazy­li­ki Mariac­kiej, sędzią Sądu Metro­po­li­tal­ne­go oraz Dusz­pa­ste­rzem Praw­ni­ków. Pole­caj­my go miło­sier­dziu Boże­mu w naszych modlitwach.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— w odpo­wie­dzi na apel Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, nasze­go Metro­po­li­ty przez cały tydzień moż­na skła­dać ofia­ry do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce na rzecz poszko­do­wa­nych w wyni­ku zalań i pod­to­pień po ostat­nich ulewach;
— jutro — wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia, w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli;
— w sobo­tę — świę­to św. Bene­dyk­ta, patro­na Europy.

3. W zakry­stii bazy­li­ki dostęp­ne są publi­ka­cje wydaw­nic­twa Mariac­kie­go w tym nowość: Pły­ta CD Cap­pel­li Maria­lis – zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie, pre­zen­tu­ją­ca pol­ską muzy­kę sakralną.