0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dziewicy;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, kapłana. 

2. Od minio­nej nie­dzie­li prze­szli­śmy na waka­cyj­ny czas odpra­wia­nia Mszy świę­tych w tygo­dniu. Msze św. będą od 6.00 do 11.00 – o peł­nych godzi­nach, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. Godzi­ny Mszy świę­tych nie­dziel­nych pozo­sta­ją bez zmian.

3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na pomoc rodzi­nom z Nowej Bia­łej, któ­re ucier­pia­ły w poża­rach. Na ten cel zło­żo­no do skar­bon w bazy­li­ce 5710 zł. Bóg zapłać za ofiar­ność serc.

 4. Muzeum Kra­ko­wa zapra­sza do odwie­dze­nia Wie­ży Ratu­szo­wej, gdzie pre­zen­to­wa­na jest nowa wysta­wa sta­ła doty­czą­ca daw­ne­go kra­kow­skie­go ratu­sza. Ratusz razem z kościo­łem Mariac­kim były naj­waż­niej­szy­mi budyn­ka­mi na mapie Kra­ko­wa. Z myślą o miesz­kań­cach naszej para­fii przy­go­to­wa­ne zosta­ły spe­cjal­ne opro­wa­dza­nia z prze­wod­ni­kiem, a tak­że opro­wa­dza­nia dla rodzin z dzieć­mi. Na hasło PARAFIA moż­na otrzy­mać bilet ulgo­wy w cenie 9 zł. Pierw­sze opro­wa­dza­nie w sobo­tę, 10 lip­ca. Muzeum zapra­sza tak­że do udzia­łu w spa­ce­rach po Dziel­ni­cy Kra­ków-Sta­re Mia­sto. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w gablocie.