0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, prezbitera;
-w czwar­tek – świę­to św. Bene­dyk­ta, opa­ta, patro­na Europy;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczennika;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta.

2. Dzi­siaj, 7 lip­ca 2024 r., o g. 20.00 odbę­dzie się Dro­ga Krzy­żo­wa na ryn­ku w Wado­wi­cach. Nabo­żeń­stwo zosta­nie odpra­wio­ne w inten­cji dzie­ci, w tym tak­że dzie­ci jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych. Sta­cje dro­gi krzy­żo­wej będą zesta­wio­ne z posta­cia­mi bł. Rodzi­ny Ulmów, któ­rych litur­gicz­ne wspo­mnie­nie przy­pa­da wła­śnie dzi­siaj. Szcze­gó­ły w naszej gablocie.

3. W naszej bazy­li­ce obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek Mszy Świę­tych. Msze Świę­te w tygo­dniu od 6 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o 18.30, nie­dziel­ny porzą­dek Mszy Świę­tych bez zmian.

4. Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Kra­ko­wie infor­mu­je o roz­po­czy­na­ją­cej się rekru­ta­cji — zło­że­nie doku­men­tów i roz­mo­wa wstęp­na do 13 lip­ca, szcze­gó­ły w naszej gablo­cie parafialnej.

5. Zapra­sza­my ser­decz­nie na waka­cyj­ne pre­zen­ta­cje orga­no­we, któ­re odby­wa­ją się w sobo­tę po Mszy Świę­tej wie­czor­nej, o godz. 19.15.

6. W naszej zakry­stii moż­na nabyć dewo­cjo­na­lia i książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii.

Wszyst­kim para­fia­nom piel­grzy­mom i gościom życzy­my dobre­go tygo­dnia oraz waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku. Szczęść Boże!!!

Mistrz Zwiastowania z Jodłownika, Trzej Święci Janowie, pocz. XVI w.