0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

15. Niedziela Zwykła

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczennika;
- we wto­rek – wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków Andrze­ja, Świe­ra­da i Bene­dyk­ta. W związ­ku z obcho­da­mi jubi­le­uszu 500-lecia wawel­skie­go Dzwo­nu Zyg­munt o godz. 21.00 będzie moż­na usły­szeć jego bicie, a trzy minu­ty póź­niej w odpo­wie­dzi wybrzmią dzwo­ny para­fial­ne kra­kow­skich kościo­łów, w tym naszej bazyliki.
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Bona­wen­tu­ry, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
- w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. U Ojców Kar­me­li­tów o godz. 19.00 odpra­wio­na zosta­nie Suma Odpustowa.

2. Woje­wo­da Mało­pol­ski zachę­ca do zaszcze­pie­nia się prze­ciw COVID-19W Mało­pol­sce do tej pory uczy­ni­ło to ponad 2 milio­ny osób, jed­nak­że są w naszym regio­nie takie miej­sca, w któ­rych odse­tek zaszcze­pio­nych jest cią­gle bar­dzo niski. O zaszcze­pie­nie się ape­lu­je tak­że papież Fran­ci­szek. Ojciec Świę­ty sam już jest po szcze­pie­niu i pod­kre­śla, że szcze­pie­nia powin­ny być uwa­ża­ne za powszech­ne dobro wspólne.

3. Mie­sią­ce waka­cyj­ne są szcze­gól­nym cza­sem zda­wa­nia przez nas egza­mi­nu z miło­ści do Chry­stu­sa. Nie zapo­mi­naj­my, że nasza obec­ność na nie­dziel­nej Eucha­ry­stii jest nie tyl­ko zna­kiem speł­nio­ne­go obo­wiąz­ku, ale rów­nież wyra­zem naszej wia­ry. Pamię­taj­my w tym cza­sie rów­nież o odpo­wied­nim stro­ju, w któ­rym przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Niech to będzie przede wszyst­kim strój god­ny miej­sca i Boga, z któ­rym się spo­ty­ka­my, a nie tyl­ko wygodny.