0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

15. Niedziela Zwykła

15. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygodnia:

• dzi­siaj – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szkaplerznej;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Szy­mo­na z Lip­ni­cy, kapłana.
Na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na pierw­szy kon­cert w ramach Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go z udzia­łem wło­skie­go orga­ni­sty – Euge­nia Marii Fagia­nie­go oraz wir­tu­oza gry na akor­de­onie Wacła­wa Tur­ka – szcze­gó­ły na pla­ka­tach i ulotkach;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Cze­sła­wa, kapłana;
• w sobo­tę – świę­to św. Marii Magdaleny;

2. Jesz­cze dziś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na wes­przeć Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski w ramach należ­nej skład­ki. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podziękowania:
• za wspar­cie mate­rial­ne w kwo­cie 10.000 zł na budo­wę kościo­ła pw. św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie na ul. Bobrzyńskiego
• za ofia­rę pie­nięż­ną w kwo­cie 5139 zł zebra­ną pod­czas Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła dla Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Krakowskiej
• od Pani Kon­sul Węgier w Kra­ko­wie za umoż­li­wie­nie orga­ni­za­cji mariac­kie­go eta­pu doocz­nej naro­do­wej piel­grzym­ki z Węgier oraz z całe­go Base­nu Karpackiego

4. Trwa reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki, wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, kalen­da­rze i albu­my w pol­sko-angiel­skiej wer­sji, by wes­przeć ten szczyt­ny cel.

5. Ks. Abp Marek Jędra­szew­ski zapra­sza na Piel­grzym­kę na Jasną Górę:

 


Dro­gie Sio­stry, dro­dzy Bra­cia w Chrystusie!

Roz­po­czął się czas waka­cji. Jak zawsze dla wie­lu jest on oka­zją do odpo­czyn­ku, zmie­nie­nia codzien­ne­go har­mo­no­gra­mu dnia. Okres waka­cji jest rów­nież cza­sem odkry­wa­nia Boga w ota­cza­ją­cym nas świe­cie i w dru­gim czło­wie­ku. Nie zmar­nuj­my tego cza­su. Zwra­cam się do Was z ser­decz­nym zapro­sze­niem do wzię­cia udzia­łu w tego­rocz­nej 37. Pie­szej Piel­grzym­ce Kra­kow­skiej na Jasną Górę, któ­ra obę­dzie się w dniach 6–11 sierp­nia. Wspól­no­ty spo­za Kra­ko­wa na pąt­ni­czy szlak wyru­szą wcześniej.
Pie­sza piel­grzym­ka to przede wszyst­kim nie­po­wta­rzal­na oka­zja do otwo­rze­nia się na Boże dzia­ła­nie w naszym życiu. Codzien­na wędrów­ka w gru­pie pąt­ni­ków – wypeł­nio­na Eucha­ry­stią, modli­twą, śpie­wem, chwi­la­mi zadu­my nad roz­wa­ża­nym Sło­wem Bożym – pozwa­la na nowo roz­pa­lić w ser­cu pło­mień wia­ry, o któ­ry powin­ni­śmy się trosz­czyć na każ­dym eta­pie nasze­go życia. Jed­no­cze­śnie pie­sza piel­grzym­ka pozwa­la na nowo odkryć pięk­no świa­ta. W koń­cu – czas piel­grzym­ki – to rów­nież wspa­nia­ła moż­li­wość do budo­wa­nia nowych rela­cji z inny­mi ludź­mi, któ­rzy idąc wspól­nie na Jasną Górę uczest­ni­czą w swo­istych reko­lek­cjach w drodze.
W tym roku piel­grzy­mo­wać będzie­my pod hasłem „Idź­cie i gło­ście”. Nasze wędro­wa­nie do stóp Czar­nej Madon­ny nie będzie zatem tyl­ko kro­cze­niem przed sie­bie, ale będzie gło­sze­niem innym ludziom orę­dzia o Bogu, któ­ry jest Miło­ścią. Pod­czas dro­gi wsłu­chi­wać się będzie­my w kon­fe­ren­cje, któ­re pomo­gą nam w jesz­cze lep­szym prze­ży­wa­niu sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia – sakra­men­tu Boże­go Miło­sier­dzia. Pra­gnie­my bowiem, aby codzien­ne świa­dec­two naszej wia­ry nie wypły­wa­ło tyl­ko z przy­swo­jo­nej kie­dyś teo­rii, ale przede wszyst­kim z bez­po­śred­nie­go doświad­cze­nia Bożej Miło­ści. Pra­gnie­my, aby wszy­scy, któ­rzy zoba­czą naszą więź z Bogiem, zosta­li do Boga pocią­gnię­ci i przez Nie­go umocnieni.
Tego­rocz­na Pie­sza Piel­grzym­ka odby­wać się będzie w roku szcze­gól­nych rocz­nic. Do 8 wrze­śnia trwa­ją na Jasnej Górze obcho­dy 300. rocz­ni­cy koro­na­cji Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej koro­na­mi papie­ski­mi. Koro­ny dla Mat­ki Bożej prze­słał papież Kle­mens XI w 1717 r. Było to pierw­sze w świe­cie takie wyda­rze­nie poza Rzy­mem. Od maja do paź­dzier­ni­ka 2017 r. obcho­dzi­my w całym Koście­le 100. rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie. Pod­czas swo­jej podró­ży apo­stol­skiej do Por­tu­ga­lii Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek kano­ni­zo­wał dwój­kę wizjo­ne­rów z Fati­my – Fran­cisz­ka i Hia­cyn­tę. Obec­ny rok jest obcho­dzo­ny w naszej Ojczyź­nie jako Rok św. Bra­ta Alber­ta – usta­no­wio­ny z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w grud­niu 2016 r. 100. rocz­ni­cy jego śmier­ci. Dla św. Bra­ta Alber­ta Mat­ka Boża z Jasnej Góry była szcze­gól­ną Orę­dow­nicz­ką i Opie­kun­ką. To wła­śnie Jej jasno­gór­ski wize­ru­nek znaj­du­je się w każ­dym domu zakon­nym Sióstr i Bra­ci Alber­ty­nów, bo jak pisał św. Brat Albert: „Ta Mat­ka Boska Czę­sto­chow­ska jest waszą Fun­da­tor­ką. Pamię­taj­cie o tym. Ona mnie pro­wa­dzi­ła przez całe życie”.
Jesz­cze raz gorą­co i ser­decz­nie zapra­szam Was do wzię­cia udzia­łu w Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej na Jasną Górę. Poleć­my się wszy­scy opie­ce Tej, któ­ra od tylu już lat nie­ustan­nie „ota­cza macie­rzyń­ską miło­ścią Naród, któ­ry Ją wybrał na swo­ją Kró­lo­wą, bro­ni go w nie­bez­pie­czeń­stwach, udzie­la mu pocie­chy w utra­pie­niach i wspie­ra go w dąże­niu do wiecz­nej ojczy­zny, aż nadej­dzie pełen bla­sku dzień Pański”.
Na czas przy­go­to­wań do piel­grzym­ki z ser­ca błogosławię
abp Marek Jędraszewski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski