0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. Mar­ty
— w śro­dę  — wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loyoli
— w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Liguoriego

3. W naj­bliż­szy czwar­tek będzie­my obcho­dzić 75. rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Z tej racji zapra­sza­my na uro­czy­stą Mszę Świę­tą o godz. 17.00, któ­rą roz­pocz­nie­my tego­rocz­ne mało­pol­skie obcho­dy tej rocznicy.

4. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W naj­bliż­szy wto­rek tj. 30.07.2019 r. o godz. 20.00 wystą­pi Bog­dan Narloch na orga­nach oraz Roman Gryń na trąb­ce. Kolej­ny festi­wa­lo­wy kon­cert odbę­dzie się w czwar­tek 01.08.2019 r. o godz. 20.00, pod­czas któ­re­go zagra­ją dla nas Gail Archer i Marek Pawe­łek oraz zaśpie­wa sopra­nist­ka Jolan­ta Kowal­ska-Paw­li­kow­ska. Zapro­sze­nia dla para­fian na kon­cer­ty są do odbio­ru w zakrystii.

5. W zakry­stii są dostęp­ne publi­ka­cje poświę­co­ne Bazy­li­ce Mariac­kiej oraz pra­sa kato­lic­ka. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej bazy­li­ki oraz budo­wa nowych orga­nów. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć te cele.