0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Mar­ty;
— w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Wszyst­ko ma swój czas!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli;
— w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go. Będzie­my obcho­dzić rów­nież rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Z tej racji zapra­sza­my na uro­czy­stą Mszę Świę­tą o godz. 17.00 pod prze­wod­nic­twem Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, abpa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­rą roz­pocz­nie­my tego­rocz­ne mało­pol­skie obcho­dy tej rocznicy.

2. Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że do Domu Ojca odszedł pro­fe­sor Fran­ci­szek Ziej­ka, były rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go oraz prze­wod­ni­czą­cy Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa. Zapra­sza­my na Mszę św. w jego inten­cji do bazy­li­ki Mariac­kiej w następ­ną nie­dzie­lę o godz. 10.00.

3. W zakry­stii bazy­li­ki dostęp­ne są publi­ka­cje wydaw­nic­twa Mariac­kie­go: „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny” Lesz­ka Maza­na, „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go” Andrze­ja Boch­nia­ka, „W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie” Micha­ła Jakub­czy­ka oraz album ze zdję­cia­mi bazy­li­ki Grze­go­rza Gałąz­ki. Zachę­ca­my tak­że do naby­cia pły­ty CD Cap­pel­li Maria­lis – zespo­łu wokal­ne­go naszej bazy­li­ki, pre­zen­tu­ją­cej pol­ską muzy­kę sakralną.

4. Przez ostat­ni tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy misjo­na­rzy, chcąc wypo­sa­żyć ich w środ­ki trans­por­tu, potrzeb­ne do ewan­ge­li­za­cji na krań­cach świa­ta. Zebra­na kwo­ta zosta­nie prze­ka­za­na orga­ni­za­cji MIVA Pol­ska. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne — Bóg zapłać!