0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. Dziś po raz pierw­szy prze­ży­wa­my, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych. Dzię­ku­jąc za wszel­kie dobro, któ­re przez swo­je życie czy­ni­li, pole­ca­my ich wszyst­kich szcze­gól­nej opie­ce Mat­ki Naj­święt­szej i pro­si­my Miło­sier­ne­go Boga, aby im wciąż bło­go­sła­wił i dawał radość pły­ną­cą z patrze­nia na życie swo­ich dzie­ci i wnuków.

 2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Świę­tych Joachi­ma i Anny, rodzi­ców Naj­święt­szej Maryi Panny;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Mar­ty. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę świę­tą o godz.18.30 i ado­ra­cję do godz. 21.00.
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, kapła­na;
— w przy­szłą nie­dzie­lę – 1 sierp­nia o godz. 17.00 w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z oka­zji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Marek Jędraszewski. 

3. Po dłuż­szej prze­rwie powra­ca­my do odpra­wia­nia ponie­dział­ko­wej Mszy św. o godz. 8.00 z nowen­ną do Mat­ki Bożej w kapli­cy lore­tań­skiej. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu powra­ca do kapli­cy św. Jana Chrzci­cie­la w pół­noc­nej nawie bazy­li­ki. Przy­po­mi­na­my, że w naszej bazy­li­ce przez cały tydzień, od godz. 6.00 do 19.00 spra­wo­wa­ny jest Sakra­ment Pojed­na­nia, oraz trwa cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

4. Cie­szy­my się, że tak wie­le osób w tym cza­sie waka­cji odwie­dza naszą bazy­li­kę i uczest­ni­czy w Eucha­ry­stii. Pamię­taj­my rów­nież o odpo­wied­nim stro­ju, w któ­rym przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Niech to będzie nie tyl­ko strój wygod­ny, ale przede wszyst­kim strój god­ny miej­sca i Boga, z któ­rym się spotykamy.

5. Ze stro­ny służb medycz­nych wciąż pły­ną zachę­ty do szcze­pień prze­ciw­ko Covid-19, oraz ostrze­że­nia przed mogą­cą nadejść kolej­ną falą pan­de­mii. Niech nasza posta­wa, zwłasz­cza teraz, w cza­sie waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku, ma sta­le na uwa­dze tak­że dobro wszyst­kich, któ­rych mamy wokół siebie.