0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek  wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, prezbitera;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła, roz­po­czy­na­my sier­pień – mie­siąc tro­ski o trzeź­wość Naro­du Pol­skie­go, Epi­sko­pat zachę­ca nas do modli­twy i pod­ję­cia abs­ty­nen­cji na ten czas;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vian­neya, prezbitera;
-w sobo­tę  – zapra­sza­my na modli­twę w inten­cji Ojczy­zny o godz. 18.00;
‑w waka­cje w cią­gu tygo­dnia msze św. w bazy­li­ce wg porząd­ku waka­cyj­ne­go  tj. 6.00 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o godz. 18.30.

2. Z wiel­ką satys­fak­cją infor­mu­je­my, że para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza. Euro­pej­ska Nagro­da Dzie­dzic­twa /​ Nagro­da Euro­pa Nostra 2023 nazy­wa­na jest euro­pej­skim Osca­rem w obsza­rze dzie­dzic­twa kul­tu­ry. Jest to dla nas zaszczyt. Trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie vote​.euro​pa​no​stra​.org. Szcze­gó­ły na plakacie.

3. Dusz­pa­ster­stwo Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej i para­fia św. Woj­cie­cha w Krze­czo­wie zapra­sza­ją na Mszę świę­tą w nie­dzie­lę 6 sierp­nia o 12:00 pod Krzy­żem w Krze­czo­wie, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w łącz­no­ści z Papie­żem Fran­cisz­kiem i uczest­ni­ka­mi Mszy Posła­nia koń­czą­cej w tym dniu Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Lizbo­nie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na plakacie.

4. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz naj­now­szą publi­ka­cję Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie autor­stwa Ewy Czaczkowskiej.

5. W waka­cyj­ne sobo­ty zapra­sza­my po mszy świę­tej wie­czor­nej na krót­kie pre­zen­ta­cje organowe.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Zwiastowanie, fot. P. Gąsior