0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

17. Niedziela Zwykła

17. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygodnia:

• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, zało­ży­cie­la zgro­ma­dze­nia Jezuitów;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Ligu­arie­go, zało­ży­cie­la zgro­ma­dze­nia Redemptorystów;
• w pierw­szy pią­tek mie­sią­ca – wspo­mnie­nie św. Jana Vian­neya, patro­na pro­bosz­czów; po mszy wie­czor­nej lita­nia do Ser­ca Jezusowego;
• w przy­szłą nie­dzie­lę – świę­to Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

2. We wto­rek 1 sierp­nia zapra­sza­my na mszę świę­tą w inten­cji ofiar Powsta­nia War­szaw­skie­go i wszyst­kich, któ­rzy kul­ty­wu­ją pamięć o tym wyda­rze­niu, o godzi­nie 17.00.

3. Rów­nież we wto­rek o godz. 20.00 odbę­dzie się czwar­ty z kolei kon­cert Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go; wystą­pi ame­ry­kań­ska orga­no­mi­strzy­ni Jen­ni­fer Pascual.

4. W ostat­nim cza­sie ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy dzie­ło misyj­ne Kościo­ła – zebra­no kwo­tę 1816 zł. Dzię­ku­je­my za hoj­ność serca.

5. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski oraz orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją do udzia­łu w dorocz­nej pie­szej piel­grzym­ce do Czę­sto­cho­wy, któ­ra roz­pocz­nie się w nie­dzie­lę 6 sierp­nia mszą na Wzgó­rzu Wawel­skim o godz. 7.00.

6. Naszym Para­fia­nom i Gościom życzy­my pomyśl­no­ści w cza­sie wypoczynku!