0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vian­neya;
— w ponie­dzia­łek — w koście­le MB Śnież­nej „Na Gród­ku” przy ul. Miko­łaj­skiej uro­czy­sta Msza odpu­sto­wa o godz. 7.30 i 19.00;
— we wto­rek – świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00. Po mszy na Wzgó­rzu Wawel­skim, wyru­szy po raz kolej­ny Die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka do Czę­sto­cho­wy. Piel­grzy­mów będzie­my pozdra­wiać przed naszą świą­ty­nią ok. godz. 9.00;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka;
— w pią­tek – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, patron­ki Europy;
— w sobo­tę – świę­to św. Waw­rzyń­ca;

3. Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W naj­bliż­szy wto­rek o godz. 20.00 wystą­pi Elż­bie­ta Karo­lak na orga­nach oraz Tomasz Gubań­ski na obo­ju. Ostat­ni kon­cert w tej edy­cji festi­wa­lu odbę­dzie się w czwar­tek o godz. 20.00, pod­czas któ­re­go usły­szy­my Chór Kate­dral­ny z Wake­field, a na orga­nach zagra­ją Tho­mas Moore oraz James Bow­ste­ad. Zapro­sze­nia dla para­fian na kon­cer­ty są do odbio­ru w zakrystii.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w sobo­tę — 10 sierp­nia zosta­nie wpro­wa­dzo­ny do nasze­go kościo­ła nowy dzwon „św. Józef z Naza­re­tu”, a 15 sierp­nia pod­czas odpu­stu para­fial­ne­go o godz. 18.30 zosta­nie on poświę­co­ny. Rów­nież w naj­bliż­szą sobo­tę pod­czas Mszy św. o 18.30 będzie­my modlić się w inten­cji archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go – ks. inf. Dariu­sza Rasia z oka­zji 25. rocz­ni­cy jego świę­ceń kapłań­skich i 50-tych urodzin.

5. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.