0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

1. Dziś w naszej bazy­li­ce o godz. 17.00 odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z oka­zji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył ks. arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.

2. Roz­po­czę­li­śmy mie­siąc sier­pień. W naszej Ojczyź­nie jest to szcze­gól­ny czas podej­mo­wa­nia abs­ty­nen­cji od alko­ho­lu. Poczuj­my się zapro­sze­ni, aby w tym okre­sie waka­cji swo­ją posta­wą wol­no­ści od uży­wek dawać pozy­tyw­ne świa­dec­two dzie­ciom i młodzieży. 

3. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Marii Vian­neya, kapłana;
- w czwar­tek – wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Śnież­nej – odpust u Sióstr Dominikanek;
- w pią­tek – świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go – suma odpu­sto­wa w koście­le oo. Pija­rów o godz. 19.00.

4. W naszych szcze­gól­nych modli­twach chciej­my wciąż pamię­tać o oso­bach cho­rych, pole­ca­jąc Miło­sier­ne­mu Bogu szcze­gól­nie trwa­ją­cą wal­kę z pan­de­mią COVID-19. Nadal włą­cza­my się w apel służb medycz­nych zwią­za­ny z zachę­tą do szcze­pień, aby w ten spo­sób zmniej­szyć ryzy­ko wybu­chu kolej­nej fali zakażeń.