0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła

18. Niedziela Zwykła

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj – świę­to Prze­mie­nie­nia Pańskiego;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka, prezbitera;
-w śro­dę – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki Europy;
-w czwar­tek – świę­to św. Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczennika;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Kla­ry, dziewicy. 

2.W waka­cje w cią­gu tygo­dnia msze św. w bazy­li­ce wg porząd­ku waka­cyj­ne­go 6.00 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o godz. 18.30. W waka­cyj­ne sobo­ty zapra­sza­my rów­nież po mszy św. wie­czor­nej na krót­kie pre­zen­ta­cje organowe.

3. Para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza — Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023.  Obec­nie trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie euro​pa​no​stra​.org. Szcze­gó­ły na plakacie.

4. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz naj­now­szą publi­ka­cję Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie.

5. Wolon­ta­riu­sze Cha­ri­ty Pol­ska oraz Gru­pa Misja Ukra­ina dzię­ku­ją za zło­żo­ne ofia­ry. Bóg zapłać wszyst­kim ofiarodawcom.

6. W Lizbo­nie trwa­ją Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Trwaj­my w ducho­wej łącz­no­ści z papie­żem Fran­cisz­kiem i z mło­dy­mi z całe­go świa­ta. 

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Zwiastowanie, fot. P. Gąsior