0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
— dziś – przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Kla­ry;
— we wto­rek – świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na. O godz. 20.30 w bazy­li­ce odbę­dzie się kon­cert zamy­ka­ją­cy Festi­val Divi­na fun­da­cji inCan­to. Moty­wem prze­wod­nim festi­wa­lu jest Księ­ga Psal­mów. Tym razem usły­szy­my pocho­dzą­cy z Rosji zespół Sirin. Bez­płat­ne wej­ściów­ki na kon­cert moż­na pobrać na stro­nie festi­wa­lu. Ser­decz­nie zapraszamy;
— w czwar­tek – uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia z nami odpu­stu para­fial­ne­go według nie­dziel­ne­go porząd­ku nabo­żeństw. O godz. 18.30 mszę świę­tą cele­bro­wał będzie w bazy­li­ce Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski – pod­czas Eucha­ry­stii zosta­nie poświę­co­ny nowy dzwon „św. Józef z Naza­re­tu”, któ­ry pierw­szy raz zabrzmi w 2020 roku. Razem z nami pod­czas Mszy o godz. 18.30 będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupiec­kiej, a o godz. 13.00 uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bro­no­wic. Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w wyda­rze­niach „Cudow­nej Mocy Bukie­tów” orga­ni­zo­wa­nych na Małym Rynku;
— codzien­nie o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, a w pią­tek dodat­ko­wo modli­twy za zmarłych;
— w sobo­tę – świę­to św. Jac­ka, zało­ży­cie­la kra­kow­skie­go kon­wen­tu Dominikanów;

3. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.