0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki Europy;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczennika;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Kla­ry, dzie­wi­cy;
‑w pią­tek - świę­to NMP Kalwaryjskiej;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go, kapła­na i męczennika.

2. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać nasz para­fial­ny odpust ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym roku będzie to szcze­gól­ne dzięk­czy­nie­nie za kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza.
-Msza św. o godz. 10.00 odpra­wio­na zosta­nie w inten­cji krakowian;
‑Mszę św. o godz. 12.00 w inten­cji mał­żeństw i rodzin w Roku Rodzi­ny Amo­ris laeti­tia odpra­wi ks. Paweł Gałusz­ka — dyrek­tor Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Krakowskiej;
‑Razem z nami pod­czas Mszy o godz. 11.15 będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupiec­kiej, a o godz. 13.00 uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bronowic;
-O godz. 18.30 Mszę świę­tą cele­bro­wał będzie w bazy­li­ce metro­po­li­ta kra­kow­ski, arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski — z poświę­ce­niem odno­wio­ne­go ołta­rza. Trans­mi­sja na ante­nie TVP3 Kraków. 

W dniu odpu­stu wstęp wol­ny na zwie­dza­nie dla turystów.

3. Dziś przy naszej bazy­li­ce jest pro­wa­dzo­na kwe­sta na wspar­cie kuch­ni dla ubogich.

4. W naszych szcze­gól­nych modli­twach chciej­my wciąż pamię­tać o oso­bach cho­rych, pole­ca­jąc Miło­sier­ne­mu Bogu szcze­gól­nie trwa­ją­cą wal­kę z pan­de­mią Covid-19. Nadal włą­cza­my się w apel służb medycz­nych zwią­za­ny z zachę­tą do szcze­pień, aby w ten spo­sób zmniej­szyć ryzy­ko wybu­chu kolej­nej fali zakażeń.