0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – XIX Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Łucji;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża. Pod­czas Mszy o godz. 11.00 modlić się będą przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dotknię­tych Cho­ro­bą Parkinsona;
‑w sobo­tę – o godz. 18.30 uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku jubi­le­uszo­we­go Pięć­dzie­się­cio­le­cia Koro­na­cji wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej w koście­le Mariac­kim. Pod­czas Mszy św. pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Salva­to­re Pen­nach­cio, Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go oraz arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, metro­po­li­ty kra­kow­skie­go zosta­ną tak­że poświę­co­ne odno­wio­ne orga­ny w pre­zbi­te­rium bazy­li­ki. Przy tej oka­zji zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia dowo­dów wdzięcz­no­ści i czci w posta­ci votum. Przed­mio­ty sta­no­wią­ce dla dar­czyń­ców szcze­gól­ną war­tość zosta­ną dołą­czo­ne do zbio­ru pre­cjo­zów już znaj­du­ją­cych się wokół obra­zu na wiecz­ną pamiąt­kę łask;
‑w następ­ną nie­dzie­lę odbę­dzie się kolej­na Wigi­lia dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych na Ryn­ku Głów­nym. W imie­niu Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia i innych orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w tym wydarzeniu;

3.Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciomŚwie­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież z gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościoła.