0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespo­łem Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza­my na nie­szpo­ry chóralne.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła będzie­my przeżywać:
-w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja, bisku­pa – niech jego przy­kład wraż­li­wo­ści i miło­sier­dzia będzie dla nas – szcze­gól­nie w tym trud­nym cza­sie — zachę­tą do wza­jem­nej tro­ski i pomocy;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-w śro­dę – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP — Msze świę­te w tym dniu będą o godz. 6.00 i 6.30, oraz od godz. 7.oo do 11.oo co godzi­nę, a tak­że wie­czo­rem o godz. 18.30;
‑W przy­szłą nie­dzie­lę — 12 grud­nia po Mszy św. o godzi­nie 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy i wysłu­cha­nia Aka­ty­stu ku czci Bogu­ro­dzi­cy w wyko­na­niu naszej Scho­li Mariackiej.

3. Gorą­co zachę­ca­my, aby swo­je prze­ży­wa­nie Adwen­tu połą­czyć z Sakra­men­tem Pojed­na­nia przed Świę­ta­mi, ale rów­nież pro­si­my, aby swo­jej Spo­wie­dzi Świę­tej – zwłasz­cza w związ­ku ze sta­nem pan­de­mii – nie odkła­dać na ostat­nią chwilę.

4. W tym szcze­gól­nym cza­sie Adwen­tu zachę­ca­my do włą­cze­nia się poprzez jał­muż­nę w dzie­ło Pomo­cy Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Przez naj­bliż­sze dni skła­da­jąc ofia­rę do skar­bo­ny moż­na będzie wspo­móc szcze­gól­nie libań­skich chrześcijan.

 5. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce Cari­tas na stół wigi­lij­ny, a tak­że kalen­da­rze ze zdję­cia­mi odno­wio­ne­go ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza. 

6. Ze wzglę­du na wzrost kolej­nej fali zaka­żeń zwią­za­nej z pan­de­mią Covid-19 – od 1 grud­nia kościo­ły mogą być wypeł­nio­ne do 50%. Oso­by zaszcze­pio­ne nie są uwzględ­nia­ne w tym limi­cie. Pro­si­my o prze­strze­ga­nie obostrzeń, w tym o nosze­nie maski w koście­le oraz zachę­ca­my do tro­ski o swo­je zdro­wie, oraz zdro­wie swo­ich bli­skich poprzez decy­do­wa­nie się na szczepienia.