0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja, biskupa;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-w czwar­tek – uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, nie będzie Mszy św. o 9.30 i 10.30. Msze św. od 7.00 z krót­kim kaza­niem; zapra­sza­my na Mszę świę­tą rorat­nią z krót­kim kaza­niem od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00 (Mszy świę­tej o godz. 7.30 w okre­sie Adwen­tu nie będzie).

2. We wto­rek zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki na kon­cert impro­wi­za­cji orga­no­wych w wyko­na­niu pre­le­gen­tów sesji nauko­wej Impro­wi­za­cja orga­no­wa – warsz­tat orga­ni­sty litur­gicz­ne­go orga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mię Muzycz­ną w Krakowie.

3. W sobo­tę o godz. 20.00 Aka­de­mia Muzycz­na w Kra­ko­wie zapra­sza na kon­cert orga­no­wy prof. Andrze­ja Biał­ki. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablo­tach przed bazyliką.

4. W nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariacka.

5. Powo­li koń­czy­my pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy nagrob­kach, epi­ta­fiach i pamiąt­ko­wych tabli­cach na zewnętrz­nych ścia­nach bazy­li­ki Mariac­kiej w ramach zada­nia Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich. W mie­sią­cu listo­pa­dzie ofia­ry zło­żo­ne na ten cel wynio­sły 16 490. Ser­decz­nie Bóg zapłać.

6. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom. 

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior