0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w litur­gii będzie­my obchodzić:
• dzisiaj:
— dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Do spe­cjal­nie ozna­czo­nych skar­bon w naszej bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry z prze­zna­cze­niem na pomoc Kościo­ło­wi na wschodzie.
— w bazy­li­ce OO. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie o godz. 12.00 Msza Świę­ta dzięk­czyn­na za beaty­fi­ka­cję O. Zbi­gnie­wa i O. Micha­ła pod prze­wod­nic­twem Kar­dy­na­ła Ange­lo Amato.
— w koście­le Św. Bar­ba­ry – suma odpu­sto­wa o godz. 16.00
• we wto­rek – wspo­mnie­nie Św. Mikołaja.
— Odpust w Para­fii Św. Miko­ła­ja. Suma o godz. 18.00
• w śro­dę – wspo­mnie­nie Św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła
• w czwar­tek – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze świę­te w naszej bazy­li­ce będą odpra­wia­ne od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny oraz o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Po wie­czor­nej Mszy św. kolej­na z kate­chez dla doro­słych z cyklu: „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. Dla­cze­go tak mało sie­dzi­my na Mszy i jak mam trzy­mać ręce? – na ten temat będzie mówił O. Sta­ni­sław Nowak OP

2. Przez cały Adwent zapra­sza­my wszyst­kich na rora­ty od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

3. Nasza para­fia orga­ni­zu­je adwen­to­we reko­lek­cje dla bez­dom­nych 14 do 16 grud­nia zakoń­czo­ne wie­cze­rzą wigi­lij­ną a tak­że w cią­gu roku wspie­ra mate­rial­nie oso­by, będą­ce w trud­nej sytu­acji. Do skrzy­nek z napi­sem: OFIARA NA WIGILIĘ DLA BEZDOMNYCH moż­na skła­dać swo­je ofia­ry wspie­ra­ją­ce ten cel.

4. Kalen­da­rze nowo­rocz­ne, świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież gru­py Pana­ma wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Zapra­sza­my do naby­cia. Zebra­ne środ­ki posłu­żą m. in. potrze­bu­ją­cym na Ukrainie.

5. Pogrzeb Śp. Marze­ny Misz­czyk sio­stry Ks. Zyg­mun­ta Fili­pa Badur­skie­go peni­ten­cja­rza w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 5 grud­nia o godz. 14.00 na Cmen­ta­rzu Salwatorskim.

6. Miło jest nam poin­for­mo­wać, że Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski z dniem 17 grud­nia br. mia­no­wał Ks. Kano­ni­ka Andrze­ja Jele­nia peł­nią­ce­go posłu­gę peni­ten­cja­rza w naszej bazy­li­ce oraz kate­che­ty w Liceum nr 1 w Kra­ko­wie – Pro­bosz­czem Para­fii Św. Anto­nie­go w Sie­nia­wie. Ks. Andrze­jo­wi gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za 15 lat posłu­gi w naszej bazy­li­ce. Życzy­my mu obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej w peł­nie­niu posłu­gi proboszczowskiej