0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— w śro­dę – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go /​Trzech Króli/​. Msze świę­te będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej o godz. 20.00. W połu­dnie przed bazy­li­ką Mariac­ką nastą­pi sym­bo­licz­ne powi­ta­nie Orsza­ku Trzech Kró­li i wspól­na modli­twa. Wie­czo­rem zaś, o godz. 19.30 zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki – Cap­pel­li Maria­lis, któ­ry ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mię odbę­dzie się w for­mie onli­ne. Szcze­gó­ły doty­czą­ce trans­mi­sji moż­na zna­leźć na pla­ka­tach przed bazy­li­ką oraz na naszej stro­nie internetowej.

2. W zakry­stii moż­na nabyć tra­dy­cyj­ną pobło­go­sła­wio­ną kre­dę i kadzi­dło, oraz kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.