0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
W czwar­tek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go /​Trzech Króli/​. Msze świę­te będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej o godz. 20.00.
‑w połu­dnie przed bazy­li­ką Mariac­ką nastą­pi sym­bo­licz­ne powi­ta­nie Orsza­ku Trzech Kró­li i wspól­na modlitwa.
‑Wie­czo­rem zaś, po Mszy świę­tej o godz. 18.30 odbę­dzie się w bazy­li­ce wyjąt­ko­wy „Kon­cert dla Trzech Kró­li”, któ­ry bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem „Tak, Kra­ków!” oraz Aka­de­mią Muzycz­ną w Kra­ko­wie. Wstęp na kon­cert jest bez­płat­ny, a wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym kon­cer­to­wi będzie kwe­sta dla pod­opiecz­nych kra­kow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei.

2. Tego­rocz­na wizy­ta dusz­pa­ster­ska – kolę­da, ze wzglę­du na trwa­ją­cy czas pan­de­mii i ogra­ni­czeń z nią zwią­za­nych będzie podob­nie jak w minio­nym roku na zapro­sze­nie naszych para­fian. Pra­gnie­nie spo­tka­nia z kapła­nem w cza­sie kolę­dy moż­na zgło­sić w zakry­stii, lub kon­tak­tu­jąc się z kan­ce­la­rią bazy­li­ki Mariac­kiej dro­gą mailową.

3. W zakry­stii moż­na nabyć tra­dy­cyj­ną pobło­go­sła­wio­ną kre­dę i kadzi­dło, a tak­że cza­so­pi­sma reli­gij­ne oraz pamiąt­ki z bazy­li­ki Mariackiej.