0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:

· dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy adoracji;

· w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Świę­to­ści Życia. O godz. 18.30 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski. Pod­czas litur­gii będzie moż­na pod­jąć dzie­ło ducho­wej adopcji;

· w śro­dę — Para­fial­ny Dzień Cho­re­go. Na Mszę o godz. 10.00 z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych zapra­sza­my szcze­gól­nie cho­rych para­fii i Klub Seniora;

2. W ostat­nim cza­sie naszy­mi ofia­ra­mi wspieraliśmy:

· Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka – 5.000 zł
· mło­dzież z para­fial­nej wspól­no­ty PANAMA – 3.070 zł
· Fun­da­cję HCPT Pol­ska – ponad 6.000 zł
· utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie- 1.743 zł
· bied­nych i potrze­bu­ją­cych przez skła­da­nie Jał­muż­ny Wiel­ko­post­nej – 10.524 zł
· Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie – 5.000 zł

Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.