0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.00-tej, w Godzi­nie Miło­sier­dzia zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w kapli­cy Mat­ki Bożej Częstochowskiej.

2. W naj­bliż­szy wto­rek wszyst­kich cho­rych zapra­sza­my na Mszę świę­tą z Sakra­men­tem Namasz­cze­nia Cho­rych o godz. 11.00.

3. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Zako­nu Pija­rów w Kra­ko­wie zapra­sza na wir­tu­al­ny dzień otwar­ty w naj­bliż­szą sobo­tę, tj. 17 kwiet­nia. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www​.liceum​.pija​rzy​.pl.