0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu – Nie­dzie­la Ad Gen­tes – jest szcze­gól­nym dniem jed­no­ści z pol­ski­mi misjo­na­rza­mi, któ­rych obej­mu­je­my naszą modli­twą. Od dziś, przez cały tydzień może­my ich wes­przeć swo­ją jał­muż­ną skła­da­jąc do skar­bo­ny swój „dar na misje”.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
-w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
‑w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

 3. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na archi­die­ce­zji krakowskiej.

4. Dzię­ki odno­wio­ne­mu i odsło­nię­te­mu nie­daw­no ołta­rzo­wi Wita Stwo­sza nasza mariac­ka świą­ty­nia nabra­ła nowe­go bla­sku. Każ­de­go dnia moż­na zwie­dzać naszą bazy­li­kę, a w tygo­dniu cere­mo­nia otwar­cia ołta­rza Wnie­bo­wzię­cia NMP odby­wa się o godz. 11.50. Szcze­gó­ły znaj­du­ją się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com.