0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościoła:
- prze­ży­wa­my okres Wiel­kie­go Postu ­– ducho­we przy­go­to­wa­nie do nad­cho­dzą­cych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Przez cały ten czas zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: w nie­dzie­lę Gorz­kie Żale
z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

3. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu, gdzie do poło­wy kwiet­nia trwa wysta­wa Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600.  Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pocho­dzą­cych z naszej bazy­li­ki. Naj­waż­niej­szą część wysta­wy sta­no­wi wyjąt­ko­wo wyso­kiej kla­sy obraz Zwia­sto­wa­nie Jako­ba Mer­ten­sa.

 

grafika — Ostatnia Wieczerza — predella, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior