0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon wewnątrz Bazy­li­ki może­my wes­przeć dzie­ło pomo­cy „Ad Gentes”.

2. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzyżową.

3. W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Tajem­ni­ce wiel­ka­noc­ne”. Kon­fe­ren­cję „Sym­bo­le Wiel­kie­go Czwart­ku i Wiel­kie­go Piąt­ku” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, dominikanin.

4. W pią­tek o godz. 15.00 Koron­ka do miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

5. W nie­dzie­lę 19 mar­ca o godz. 18.30 Msze Świę­tą w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian odpra­wi ks. Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski – metro­po­li­ta kra­kow­ski. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.